Služby

Informácie o výške priemerne ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle §72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Tabuľka EON 2017,

Tabuľka EON 2018

Tabuľka EON 2019

 

 


Poskytované služby

Poskytované služby

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

Ďalej zabezpečujeme  záujmovú činnosť, rehabilitačnú a kultúrnu činnosť.
Utvárame  podmienky na úschovu cenných vecí.

V domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení  okrem uvedených služieb poskytujeme aj pracovnú terapiu.


Stravovanie

 • je poskytované v zmysle platných predpisov o spoločnom stravovaní

V zariadení  podávame tri druhy diét

 • racionálna strava – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
 • diabetická diéta – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera
 • šetriaca diéta – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

Mobilní klienti majú možnosť stravovať sa  v spoločnej jedálni, imobilným klientom servírujeme stravu na izbách prostredníctvom termoboxov.

Každý mesiac zasadá stravovacia komisia, kde sa môžu klienti vyjadriť ku kvalite, či množstvu poskytovanej stravy.

Ubytovanie

Ubytovanie je možné v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách s balkónom a toaletou. Celé zariadenie je bezbarérové.

Lekárska straostlivosť

 • lekár – navštevuje zariadenie dvakrát týždenne, ordinuje v ambulancii zariadenia (zvlášť v každom stredisku). Odborné lekárske vyšetrenia  zabezpečujeme v NSP Levice. Jedenkrát mesačne ordinuje v zariadení psychiater

Ďalšie služby pomáhame zabezpečiť  na základe požiadaviek klientov, napríklad:

 • manikúra
 • pedikúra
 • kaderníčka
 • holička

Záujmová činnosť a pravidelné terapeutické aktivity

 •  internetová kaviareň, aromaterapia s posedením pri čaji
 •  skupinová pracovná terapia,  ručné práce
 •  skupinový telocvik, Canisterapia, prechádzky
 • gardenterapia, brigády,
 • muzikoterapia, spevokol,
 • 1x týždenne spoločné modlitby v kaplnke

Kultúrna činnosť

 • spoločenské zábavy – Katarínska, Jarmočná, Fašiangová, Majáles
 • kultúrne programy škôl, folklórnych a divadelných súborov
 • návštevy kultúrnych podujatí mimo zariadenia
 • celodenné výlety po Slovenku aj v zahraničí
 • spolupráca s dobrovoľníkmi
 • návštevy výstav, kúpalísk
 • vianočný a veľkonočný bazár
 • družba so zariadením sociálnych služieb „Magnólia“ Hurbanovo
 • pravidelné návštevy zástupcov jednotlivých cirkví
 • účasť na akciách organizovaných Nitrianskym samosprávnym krajom ako „Domov baví domov“, „Vymaľuj si svoje veľkonočné vajíčko“

Rehabilitácia

 • poskytujeme ju klientom na odporúčanie lekára  priamo v miestnosti určenej pre rehabilitáciu, alebo podľa potreby a závažnosti zdravotného stavu aj priamo na lôžku. Rehabilitačnú starostlivosť poskytuje rehabilitačná sestra, konkrétne zabezpečujeme:
 • liečebnú telesnú výchovu
 • ultrazvuk
 • bio lampu
 • parafínové zábaly
 • magnetoterapiu
 • perličkový kúpeľ čiastkový
 • masáže
 • stacionárne bicykle
 • fit lopty

Comments are closed